Významní absolventi

avatarOblasť pôsobenia: konzultant, SARIO (verejná správa)

 Čo mi dalo štúdium na DA: otvorilo mi dvere do sveta slovenskej diplomacie a prinieslo cenné kontakty, ktoré využívam aj v aktuálnej práci. 

 Najobľúbenejší predmet: Riešenie konfliktov v regióne západného Balkánu - rozsiahla problematika vzťahov na Balkáne bola podaná veľmi prehľadne, zrozumiteľne a pútavo.

 Komu by som odporučila štúdium na DA: Diplomatická akadémia je skvelá štartovacia línia pre tých, ktorí majú reálny záujem pracovať či už priamo alebo nepriamo v diplomacii (napr. v privátnom sektore). Určite oceníte, že sa ocitnete v spoločnosti profesionálov z radov vyučujúcich, pôsobiacich v tejto oblasti, a neraz aj z radov študentov.

avatarOblasť pôsobenia: administratíva, neziskový sektor

Čo mi dalo štúdium na DA: široký prehľad z oblasti medzinárodných vzťahov a diplomacie; pomohlo mi doplniť si vedomosti z oblasti môjho profesionálneho záujmu.

Najobľúbenejší predmet: a) Právna a diplomatická angličtina - predmet pod vedením Dr. Zulfikara Hyatt-Khana bol prakticky zameraný a kládol dôraz na rozvíjanie zručností potrebných pre pôsobenie v diplomatických službách, ako napríklad prezentačné zručnosti, vedenie diskusií či argumentácia v anglickom jazyku. Medzinárodná a európska ochrana ľudských práv a Ľudské práva v aplikačnej praxi - Predmety mi ponúkli prehľad v problematike medzinárodnej a európskej ochrany ľudských práv a ešte viac prehĺbili môj záujem pôsobiť v tejto oblasti.

Komu by som odporučila štúdium na DA: Každému, kto chce získať ucelený prehľad v oblasti medzinárodných vzťahov a diplomacie a zároveň si rozšíriť už nadobudnuté vedomosti.

avatarOblasť pôsobenia: štátna služba, hlavný štátny radca na Ministerstve práce SR, špecialista na oblasť medzinárodných a EÚ vzťahov

Čo mi dalo štúdium na DA: nové poznatky z oblasti medzinárodného a EÚ práva i z politológie, lepšie verejné vystupovanie, i v ANJ a FRJ, lepšie negociačné schopnosti, lepšie formulovanie myšlienok, rozšírenie a upevnenie predošlých vedomostí

Najobľúbenejší predmet: International Relations and International Politics (Prof. Reichardt), Diplomatic English (Prof. Zulfikar Hyatt-Khan), Medzinárodné právo (JUDr. M. Špaček), Trade Law (Dr. Gianni Avila)

Komu by som odporučila štúdium na DA: Absolventom, mamičkám na rodičovskej dovolenke, ľuďom zamestnaným v štátnej a verejnej správe, ale aj v súkromnej sfére (korporát a pod.), a taktiež ľuďom aktuálne hľadajúcim zamestnanie.

avatarOblasť pôsobenia: t.č. moderátorka a redaktorka RTVS

Čo mi dalo štúdium na DA: Dôležitý prehľad v oblasti zahraničnej politiky a medzinárodných inštitúcií, keďže som po celý čas v STV pracovala a pracujem ako redaktor zahraničného spravodajstva.

Najobľúbenejší predmet: Diplomatická etiketa a francúzština, bolo to predovšetkým zásluhou vynikajúcich lektoriek, ktoré dokázali študentov motivovať.

Komu by som odporučila štúdium na DA: Všetkým ambicióznym mladým ľuďom, ktorí chcú získať prehľad v oblasti medzinárodného práva a pracovať v renomovaných medzinárodných inštitúciách.

avatarOblasť pôsobenia: neziskový sektor - Výkonný riaditeľ, Nadácia otvorenej spoločnosti Bratislava

Čo mi dalo štúdium na DA: Možnosť byť pri zrode slovenskej diplomacie a zažiť jej niekedy vážne a inokedy úsmevné momenty postupného nadobúdania istoty a sebavedomia.

Najobľúbenejší predmet: Pamätám si skôr osoby – doc. Krsková, prof. Michalko, pán Mojžita a samozrejme doc. Rybárik – ich prednášky boli podnetom na dlhé diskusie aj po ich skončení.

Komu by som odporučila štúdium na DA: Všetkým, čo si k svojej doterajšej profesii alebo štúdiu potrebujú doplniť globálnejší pohľad.

Oblasť pôsobenia: stály predstaviteľ pri NATO, veľvyslanec v Izraeli, vedúci sekretariátu Programu prípravy na členstvo v NATO (PRENAME)

Čo mi dalo štúdium na DA: multidisciplinárne pohľady na svet, expozíciu iným ako iným ako slovenským názorom, príslušnosť v klane Rybárikovcov

Najobľúbenejší predmet: Teória práva a štátu, ale vyučovaná interaktívne, nie iba z pohľadu práva, pretože dáva trvalý kontext systému, v ktorom chceme žiť.

Komu by som odporučila štúdium na DA: štúdium na DA si nevyžaduje právnické alebo humanitné vzdelanie, ale vhodné je pre človeka s otvorenými očami, ktorý chce medzinárodné vzťahy vykonávať v praxi, podrobiť sa službe krajine a hodnotám.

 

avatarOblasť pôsobenia: štátna správa – v oblasti koordinácie Agendy 2030 OSN pre udržateľný rozvoj, v minulosti Delegácia Európskej komisie v SR

Čo mi dalo štúdium na DA: Štúdium na DA ma nasmerovalo na prácu v medzinárodnom prostredí, stretla som zaujímavých ľudí, celkovo to boli dva podnetné roky.

Najobľúbenejší predmet: Geopolitické špecifiká regiónov sveta a prednášky venované diplomatickej službe a protokolu (aj kvôli historkám zo života diplomatov v podaní pani profesorky Vášaryovej a pána profesora Kukana.

Komu by som odporučila štúdium na DA: Všetkým, čo si vedia predstaviť svoj život v diplomacii, v zahraničí, sú ochotní cestovať a byť otvorení inému spôsobu života.

avatarOblasť pôsobenia: zahraničná politika, ekonomická diplomacia, medzinárodná verejná politika

Current job position: State Secretary of the Ministry of Foreign and European Affairs of the Slovak Republic

Čo mi dalo štúdium na DA: Štúdium ma priviedlo k zaujímavej, intelektuálne inšpirujúcej profesii, ktorou diplomacia určite je. Zároveň mi poskytlo príležitosť stretnúť sa s množstvom ľudí a priateľov z rôznych oblastí života.

Najobľúbenejší predmet: Geografické špecifiká sveta, ktoré nám odhaľovali diverzitu kultúry a spôsobu spravovania jednotlivých krajín sveta. Atraktívna bola aj výučba o základoch diplomatického protokolu, spojená s rôznymi historkami.

Komu by som odporučila štúdium na DA: absolventom VŠ, ktorí sú stále prirodzene zvedaví a nechcú so vzdelávaním prestať.

avatarOblasť pôsobenia: Dlhodobo pôsobím v rámci mimovládneho sektora, konkrétne v občianskom združení Liga za ľudské práva. V minulosti ako právnička, momentálne ako PR koordinátorka na diaľku. Popritom pracujem na polovičný úväzok na hospodárskom úseku na Zastupiteľskom úrade SR v Dubline, kde mám možnosť využívať poznatky získané počas štúdia na Diplomatickej akadémii v praxi.

Čo mi dalo štúdium na DA: Priestor rozšíriť si poznatky a zručnosti v oblastiach, ktoré síce s právom úzko súvisia, avšak štúdium na právnických fakultách ich častokrát neponúka. Určite to bola pre moje dovtedajšie vzdelanie skvelá nadstavba. Pozitívne hodnotím taktiež výučbu predmetov v angličtine a ďalšie jazykové možnosti, ktoré štúdium na Diplomatickej akadémii ponúka.

Najobľúbenejší predmet: Nakoľko bolo štúdium špecificky zamerané na oblasti, ktoré ma bavia, nemala som vyslovene obľúbený predmet. Všetky predmety ma bavili a každý jednotlivo mi poskytol spektrum nových a zaujímavých vedomostí.

Komu by som odporučila štúdium na DA: Štúdium nie je určené len pre právnikov, ale aj pre absolventov iných odborov, ktorí sa zaujímajú o medzinárodné právo a medzinárodné vzťahy s možnosťou rozšírenia jazykových zručností v priebehu štúdia.

avatarOblasť pôsobenia: Hlavný poradca na Generálnom riaditeľstve pre klímu, Európska komisia. V minulosti vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, člen politickej jednotky vysokého predstaviteľa pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku EÚ Javiera Solanu. Viaceré riadiace pozície na MZV SR, vrátane postu riaditeľa kancelárie hlavného vyjednávača pre vstup do EÚ Jána Figeľa.

Čo mi dalo štúdium na DA: Vynikajúci základ pre prácu v diplomacii a v medzinárodných inštitúciách. Navyše som na akadémii stretol veľa úžasných ľudí, s ktorými som v kontakte doteraz.

Najobľúbenejší predmet: Diplomatická prax – inšpiratívne stretnutia s ľuďmi, ktorí aktívne pôsobili v diplomacii a poskytli nám praktické rady, tie som využil pre svoj profesionálny rozvoj.

Komu by som odporučila štúdium na DA: Všetkým mladým ľuďom, ktorí majú záujem pracovať v oblasti zahraničných vzťahov, či už v diplomacii, medzinárodných inštitúciách, alebo aj biznise, či mimovládnych organizáciách. Získajú tu mimoriadne široký prehľad pre ďalší profesionálny a osobnostný rast.

avatarOblasť pôsobenia: profesorka na Palau Community College (Associate Professor at Palau Community College); viceprezidentka, koordinátorka a dobrovoľníčka v The Angel Center – School of Pacific, majiteľka “Danka Ledgerwood Photo Gallery, Consulting & Graphic Design” na Palau (v minulosti Senior Advertising Executive pre noviny The Slovak Spectator, Project Manager v UNICEF)

 Čo mi dalo štúdium na DA: Úžasné dva roky s novými ľuďmi, ktorí sa stali mojimi dobrými priateľmi, podarilo sa nám zorganizovať 6 plesov Spolku študentov a absolventov pod záštitou vtedajšieho ministra Eduarda Kukana. Mala som možnosť pomôcť s prípravami a organizáciou podujatí pri príležitosti 10. výročia Nežnej revolúcie na slovenskom veľvyslanectve vo Washingtone a v kancelárii SR OSN v New Yorku.

Najobľúbenejší predmet: Dejiny medzinárodných vzťahov – tešila som sa, ze si môžem zdokonaľovať angličtinu vďaka americkému profesorovi; zaujímavý predmet bol “Protokol” s pani veľvyslankyňou Magdou Vašáryovou a jej zaujímavé postrehy z pôsobenia v zahraničí.

Komu by som odporučila štúdium na DA: Každému, kto má záujem a chce mať rozhľad, diplomatické minimum, ako aj tým, ktorí chcú cestovať či pracovať v zahraničí a majú záujem prezentovať dobré meno Slovenska.

avatarOblasť pôsobenia: PhD Candidate in International Law, Graduate Institute of International and Development Studies, Geneva (predchádzajúce pobyty: @IWM Vienna, @Boston University Law School, @Paris 5 Université René Descartes; prax: researcher @Global Migration Centre Geneva; legal assistant @UN International Law Commission; @Globsec)

Čo mi dalo štúdium na DA: Ako právničke mi štúdium na DA umožnilo nazrieť do iných disciplín predovšetkým v oblasti teórie medzinárodných vzťahov. Rovnako bolo štúdium na DA unikátnou príležitosťou stretnúť sa a získať vedomosti od kariérnych diplomatov, ktorí sa s nami podelili o ich bohaté praktické skúsenosti. V neposlednom rade, DA mi umožnila stretnúť rovnako zmýšľajúcich spolužiakov, s ktorými sme následne zorganizovali niekoľko spoločných podujatí aj v rámci komunity bývalých študentov DA.

Najobľúbenejší predmet: Predmety profesora Reichardta zamerané na teórie medzinárodných vzťahov boli pre mňa veľmi obohacujúce. Živou a jasnou formou typickou pre anglo-americký systém vzdelávania nám priblížili teoretický rámec fungovania medzinárodnej politiky.

Komu by som odporučila štúdium na DA: Štúdium na DA je vhodné ako základný štartovací bod pre všetkých, ktorí majú záujem o kariéru v oblasti medzinárodných vzťahov a európskej politiky.

avatarOblasť pôsobenia: minister zahraničných a európskych záležitostí SR

Čo mi dalo štúdium na DA: Dobrý základ a motiváciu venovať sa medzinárodným vzťahom a diplomacii.

Najobľúbenejší predmet: Európske právo – získané poznatky boli užitočné pre moje pôsobenie na rôznych pozíciách v oblasti záležitostí EÚ v Bruseli i v Bratislave; Medzinárodné vzťahy (so zahraničnými lektormi) - tento predmet mi priniesol nové dimenzie a pohľady na oblasť medzinárodných vzťahov

Komu by som odporučila štúdium na DA: Každému, kto vie, prečo ho zaujíma diplomacia.

avatarOblasť pôsobenia: komunikačný poradca a hovorca v centrále OSN v New Yorku. Počas pôsobenia v OSN od roku 2005 pracoval na viacerých postoch a projektoch v New Yorku, Ázii, Afrike a Európe.

Čo mi dalo štúdium na DA: Štúdium na DA prehĺbilo moje poznatky o historických vzťahoch, ktoré ovplyvňujú medzinárodnú politiku. Zároveň som získal hlbší prehľad o činnosti medzinárodných inštitúcií.

Najobľúbenejší predmet: Moje najobľúbenejšie predmety boli tie, ktoré viedli diplomati, resp. odborníci z praxe.

Komu by som odporučila štúdium na DA: Štúdium na DA odporúčam všetkým, ktorí chcú pracovať v diplomacii alebo v medzinárodných organizáciách.

Oblasť pôsobenia: marketing manager, Nexteria; previously  worked 14 years at the Ministry of Foreign and European Affairs of the Slovak Republic, at the Slovak embassy in Moscow and in Budapest

 Čo mi dalo štúdium na DA: the opportunity to expand my knowledge and skills in the field of international relations and law; the possibility to experience then in Slovakia completely different and inspiring system of university teaching conducted through practical case studies in the form of a real and active dialogue between teachers and students. Today, it is probably a more common practice in our country as well, but at that time it was a system that we only knew from studying abroad. And last but not least, I met a community of great people, most of whom I am still in contact with.

Najobľúbenejší predmet: Comparative constitutional law – relations and a long-term impact of the basic laws on the legal as well as the social system of states is something that fascinates me to this day. 

Komu by som odporučila štúdium na DA: to anyone who is interested in preparing for the diplomatic service, but also to anyone who wants to enhance their knowledge in the field of international relations. At the same time, the students will find themselves surrounded by people who really and sincerely want to be educated in the environment of inspiring teachers who have the ability to be real mentors on the road not only to the professional success.