Štúdium

Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave realizuje rozširujúce dvojročné štúdium ,,Diplomatická akadémia" v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.

Diplomatická akadémia sa venuje príprave absolventov univerzít na medzinárodnú kariéru a na vedúce pozície v medzinárodných organizáciách, EÚ, vo verejnej službe a v medzinárodnom obchode. Hlavné oblasti odbornej prípravy zahŕňajú medzinárodné vzťahy, politické vedy, medzinárodné právo a právo EÚ, ekonómia, história a jazyky.

Štúdium je vhodné pre všetkých absolventov vysokoškolského štúdia II. stupňa (magisterské a inžinierske), najmä pre tých záujemcov, ktorí by sa chceli orientovať na kariéru v diplomatických a konzulárnych službách, v európskych a medzinárodných inštitúciách, pracovníkov štátnej správy, expertov pre rozvojovú pomoc, expertov pre oblasť medzinárodných vzťahov alebo aproximácie práva a pre legislatívu EÚ.

Dvojročné postgraduálne štúdium v teórii a praxi medzinárodných vzťahov, kde sa dôraz kladie predovšetkým na interdisciplinárnosť, implementáciu teoretických poznatkov do praxe a viacjazyčnosť. V rámci štúdia študenti získajú akademické, praktické a jazykové znalosti potrebné pre úspešnú kariéru na medzinárodnom poli.

Študenti okrem elitného študijného modulu majú možnosť získať vedomosti z aktuálnych otázok európskeho a medzinárodného práva a tiež absolvovať prax na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.

Študenti sú tiež zapojení do ďalších veľmi prestížnych medzinárodných projektov a získajú znalosti z tréningových zručností a z manažmentu projektov EÚ. Predmety sa vyučujú v cudzích jazykoch.

Študijné predmety počas prvého ročníka štúdiá na Diplomatickej akadémii:

Zimný semester:

 • Úvod do diplomacie a diplomatický protokol I 
 • Základy politológie 
 • Právo Európskej únie (EPSO 1) (ang. jazyk) 
 • Basics of the Legal Order of the Slovak Republic (non-lawyers) 
 • Medzinárodné právo verejné 
 • Medzinárodné vzťahy a svetová politika (predmet vyučovaný v AJ) 
 • Ekonomická diplomacia 
 • Diplomatický protokol 
 • Odborná právna a diplomatická angličtina I 
 • Odborná právna a diplomatická nemčina I 
 • Odborná právna a diplomatická francúzština I 
 • Ambassador Forum 

Letný semester: 

 • Medzinárodné vzťahy a svetová politika - štruktúra a fungovanie medzinárodných organizácií 
 • Spravodajské služby a diplomacia 
 • EPSO 2  
 • Medzinárodné právo - medzinárodná ochrana ľudských práv 
 • Medzinárodné konzulárne právo, konzulárna prax 
 • Zahraničná politika SR - kultúrna diplomacia a prezentácia Slovenskej republiky v zahraničí 
 • Odborná právna a diplomatická angličtina II 
 • Odborná právna a diplomatická nemčina II 
 • Odborná právna a diplomatická francúzština II 
 • Ambassador Forum 
 • Návšteva medzinárodnej organizácie 

V prvom ročníku študenti navštevujú kurzy v oblasti politológie, medzinárodných vzťahov, ekonomiky a medzinárodných ekonomických vzťahov, súčasnej histórie, ako aj medzinárodného a európskeho práva. Poznatky, ktoré predtým študenti získali štúdiom na vysokej škole, sa dopĺňajú a vytvára sa potrebný základ pre analýzu konkrétnych tematických oblastí. 

Študijné predmety počas druhého ročníka štúdiá na Diplomatickej akadémii: 

Zimný semester: 

 • Riešenie konfliktov v regióne Západného Balkánu 
 • Energetická diplomacia 
 • Zahraničná politika SR - rozvojová a humanitárna pomoc 
 • Medzinárodné právo obchodné (predmet vyučovaný v AJ) 
 • Diplomacia, teória a prax - negociácie v diplomatickej praxi 
 • Odborná právna a diplomatická angličtina III 
 • Odborná právna a diplomatická nemčina III 
 • Odborná právna a diplomatická francúzština III 
 • Ambassador Forum 

Letný semester: 

 • Seminár k záverečnej skúške Európske právo/Právo Európskej únie (predmet vyučovaný v AJ) 
 • Seminár k záverečnej skúške Medzinárodné právo verejné 
 • Seminár k záverečnej skúške Medzinárodné vzťahy (predmet vyučovaný v AJ) 
 • Odborná právna a diplomatická angličtina IV 
 • Odborná právna a diplomatická nemčina IV 
 • Odborná právna a diplomatická francúzština IV 
 • Ambassador Forum 

V druhom ročníku študenti aplikujú vedomosti získané počas prvého ročníka na analýzu problémov a riešenie prípadových štúdií. Metodické a interdisciplinárne prednášky, prezentované významnými lektormi z oblasti expertov pre oblasť medzinárodných vzťahov alebo aproximácie práva a legislatívu EÚ, ktorí pripravujú študentov na záverečné štátne skúšky.