Kontakt

Adresa:

Univerzita Komenského v Bratislave

Právnická fakulta

Diplomatická akadémia Karola Rybárika

Šafárikovo nám. č. 6

P.O. Box 313

810 00

Bratislava 1

Kontaktná osoba:

 Mgr. Silvia Senková

DA@flaw.uniba.sk

 +421 2 9012 9169