Akademický rok 2024/2025

Termín na podávanie prihlášok bude čoskoro oznámený.

Propagačný leták

Termíny

Termín prijímacieho pohovoru bude čoskoro oznámený.

Poplatky

Poplatok za štúdium za akademický rok: 990 € 990 €.

Poplatok za prijímacie konanie: 50 € 50 €

Požiadavky štúdia

Kritériá pre prijatie:

  • ukončené vysokoškolské vzdelanie II.. stupňa (alebo ekvivalent v prípade zahraničného štúdia),
  • znalosť štátneho jazyka,
  • znalosť anglického jazyka na úrovni C1 (pre absolvovanie odborných predmetov v anglickom jazyku) - musí byť preukázaná certifikátom alebo iným ekvivalentom,
  • znalosť francúzskeho alebo nemeckého jazyka aspoň na úrovni B1- znalosť je potrebné preukázať certifikátom alebo iným ekvivalentom.

Doklady potrebné k prijímaciemu konaniu:

  • vyplnená prihláška na štúdium,
  • štruktúrovaný životopis (preferujeme formu Europass),
  • motivačný list v slovenskom jazyku (max. 600 slov),
  • overená kópia vysokoškolského diplomu II. . stupňa alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní.