Prijímacie konanie

Propagačný leták

Prihláška

Termíny

Poplatky

Poplatok za štúdium za akademický rok: 890 €.

Prijímacie konanie nie je spoplatnené.

Požiadavky štúdia

Kritériá pre prijatie:

  • ukončené vysokoškolské vzdelanie II.. stupňa (alebo ekvivalent v prípade zahraničného štúdia),
  • znalosť štátneho jazyka,
  • znalosť anglického jazyka na úrovni C1 (pre absolvovanie odborných predmetov v anglickom jazyku), znalosť je potrebné preukázať certifikátom alebo iným relevantným spôsobom,
  • znalosť francúzskeho alebo nemeckého jazyka aspoň na úrovni B1 - znalosť je potrebné preukázať certifikátom alebo iným relevantným spôsobom

Doklady potrebné k prijímaciemu konaniu:

  • vyplnená prihláška na štúdium
  • štrukturovaný životopis
  • motivačný list v slovenskom jazyku (max. 600 slov)
  • overená kópia vysokoškolského diplomu II. . stupňa alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní.